bool(false) Opvoedingsproject - Heilige Familie Ieper
     

Opvoedingsproject

Een hoog welbevinden

We streven naar een hoog welbevinden bij alle leerlingen. Met het oog op de totale persoonlijkheidsontwikkeling van onze jongeren

 • creëren we een open en positief leer- en leefklimaat waarin leerlingen zich goed voelen;

 • zorgen we voor een permanente opvang en begeleiding van jongeren met grote en kleine problemen;

 • treden we snel op om controle te houden over problemen;

 • organiseren we doelgerichte acties die hun psychische en fysische gezondheid verhogen.

Een christelijk geïnspireerde waardeopvoeding

We werken bewust aan een christelijk geïnspireerde waardeopvoeding.

We willen ons engagement zichtbaar en voelbaar maken. Daarom kiezen we ook voor een eigentijdse pastorale werking. Via acties en jaarthema’s worden volgende waarden regelmatig onder de aandacht geplaatst:

 • Rechtvaardigheid
 • Respect
 • Solidariteit
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Verdraagzaamheid
 • Vergevingsgezindheid

Ook alle teamleden trachten deze waarden voor te leven.

Een brede algemene vorming

We beogen een brede algemene vorming. We streven naar een evenwichtige ontplooiing met aandacht voor de drie competentiedomeinen: kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes.

Onze visie op een brede algemene vorming is gebaseerd op:

 • de leerplandoelstellingen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 • een Europees referentiekader van te verwerven vaardigheden en attitudes: samenwerking, communicatie in de moedertaal, communicatie in de vreemde talen, ICT-geletterdheid, sociale en/of culturele vaardigheden (inclusief burgerschap), creativiteit, kritisch denken, probleemoplossende vaardigheden.

 • de 18 sleutelvaardigheden en de 7 contexten uit de nieuwe VOET(en) die wij integreren in onze vakken en projecten.

 • een aantal algemene attitudes waar wij binnen onze school extra willen aan werken: ontwikkeling van initiatief en ondernemingszin, planning en werkorganisatie, voorname levensstijl, het gebruik van een verzorgde taal, zin voor orde en discipline.

Een degelijke specifieke vorming

Naast een brede algemene vorming willen we je een degelijke specifieke vorming meegeven als voorbereiding op:

 • verdere studies in het hoger onderwijs waar je hoge slaagkansen hebt.
 • de arbeidsmarkt waar je met succes tewerkgesteld wordt in een aangepaste job.